Muzeum Geologiczne Uniwersytet Wrocławski

Zbiory Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Obecnie kolekcja Muzeum liczy ponad 20.000 okazów o znacznej wartości naukowej i dydaktycznej. Zgromadzone są one w pięciu zbiorach: regionalnym, stratygraficznych: paleozoologicznym i paleobotanicznym, dydaktycznym oraz szlifów i preparatów. Zbiór regionalny zawiera okazy skalne: petrograficzne, tektoniczne, sedymentologiczne i złożowe, w przewadze z Dolnego Śląska. Jego główna część została zgromadzona po 1945 roku i stanowi dokumentację budowy geologicznej Sudetów i ich przedpola. Zbiory stratygraficzne obejmują kolekcje skamieniałości roślinnych i zwierzęcych z Polski i innych krajów świata. Na szczególną uwagę zasługują między innymi okazy typowe oraz formy przewodnie; w większości są to materiały zebrane przed rokiem 1945. Wśród skamieniałości zwierzęcych najliczniej są reprezentowane bezkręgowce, zbiór paleobotaniczny zawiera przede wszystkim skamieniałości roślin lądowych. W zbiorze dydaktycznym znajdują się głównie okazy skał i skamieniałości wraz z ich gipsowymi kopiami służące do nauczania podstaw geologii. Uzupełnieniem zbiorów jest kolekcja szlifów i preparatów wykonanych ze skamieniałości i mikroskamieniałości.
Muzeum Geologiczne