Muzeum Geologiczne Uniwersytet Wrocławski

Muzeum Geologiczne

W listopadzie 2017 roku Uniwersytet Wrocławski uzyskał dofinansowanie na projekt „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”. Jest on realizowany w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa na lata 2014–2020”. Celem tego projektu jest stworzenie platformy pozwalającej na bezpłatne udostępnianie szerokiej grupie odbiorców osiągnięć naukowych UWr oraz zbiorów poszczególnych jednostek. Kolekcje muzeów uniwersyteckich, Ogrodu Botanicznego oraz Zakładu Geografii Fizycznej zebrane zostały w Cydrowym Muzeum.

W projekcie tym bierze również udział Muzeum Geologiczne. Planowane jest udostępnienie 4000 okazów. W dużej części są to zbiory unikatowe, na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Pochodzą one z całego świata, zostały zebrane w setkach lokalizacji, zarówno w stanowiskach słynnych w świecie naukowym jak i szerzej nieznanych. Część miejsc jest już niedostępna lub wyeksploatowana. Znaczna część kolekcji zebrana została przez znanych w świecie autorów fundamentalnych publikacji z zakresu stratygrafii i paleontologii. Projekt „Leopoldina online” pozwala na ich zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców z kraju i z zagranicy. Udostępnianie kolekcji będzie kontynuowane po zakończeniu projektu.

Strona projektu dostępna jest pod adresem www.leopoldina.pl


Muzeum Geologiczne